Pravidla chování na akci – Víkendovka DRD 2017

10 Lis

Pravidla chování na akci – Víkendovka DRD 2017

 1. Závažné nebo opakované porušování těchto pravidel je důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
 2. Účastníkem se rozumí každý, kdo se účastní larpu Víkendovka DRD 2017.
 3. Účastník je během akce povinen dodržovat zákony ČR, jakožto i pravidla akce a další případné pokyny organizátorů.
 4. Po příjezdu na místo hry se osoba neprodleně vydá dokončit registraci (zahájenou odesláním internetového formuláře) a:
  1. příslušnému organizátorovi (= orgovi) předá registrační poplatek ve výši 250 Kč,
  2. je-li mladší 18 let, pak při registraci odevzdá dokument „Závazná přihláška pro účastníky mladší 18 let“ se všemi vyplněnými náležitostmi,
  3. je-li mladší 15 let, musí být přítomen na akci jako doprovod jiný účastník (starší 18 let), jemuž byla zákonným zástupcem po dobu trvání akce svěřena nedospělá osoba do péče,
  4. stvrdí svým podpisem, že četla tento dokument a že jej bude dodržovat,
  5. nedojde-li k výše uvedeným skutečnostem, nebude se moci osoba akce účastnit a bude muset opustit herní plochu.
 5. Během akce je povoleno používat pouze organizátory schválené měkčené zbraně.
 6. Noční klid začíná a) půlnocí, b) koncem hry, přesahuje-li herní blok do dalšího dne. Myslete na to, že akce končí v neděli a většina z nás jde hned další den ráno do práce/školy.
 7. Oheň je možno rozdělávat pouze se souhlasem organizátora na předem vymezených místech a nesmí být ponechán bez dozoru.
 8. Odpadky se odhazují jen a pouze do košů/popelnic/připravených pytlů.
 9. Konzumace alkoholu je povolena výhradně jen a) osobám starším 18 let, b) v organizátory vymezeném prostoru (takže ne na pokojích atd.), c) jen v době, kdy neprobíhá hra.
 10. Osoba, která je pod vlivem alkoholu, se nemůže účastnit hry.
 11. Kouření je povoleno výhradně jen a) osobám starším 18 let, b) v organizátory vymezeném prostoru (takže ne na pokojích atd.).
 12. Konzumace jiných omamných látek během trvání akce jest zakázána a je rovna okamžité cestě pryč z akce.
 13. Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoli zranění účastníků během akce. Účastníci se jí účastní na vlastní nebezpečí.
 14. Dále účastník souhlasí, aby organizátoři hry uchovávali a zpracovávali osobní údaje účastníka uvedené během registrace (internetové i písemné) pro potřeby pořádání příštích ročníků této hry.